Privacyverklaring en Cookiepolicy Sharon Flowers

Privacyverklaring en Cookiepolicy Sharon Flowers

Sharon Flowers

Bijlestaal 48G

1721PW Broek op Langedijk

+31(6) 38 14 92 48

info@sharonflowers.nl

KvK-nummer: 37055526 

Sharon Flowers is een bloemen winkel met webshop. Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website (https://sharonflowers.nl/) (hierna: de “Website”). Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang is en behandelen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beschermd met de juiste waarborgen en volgen daarbij de regels voor de bescherming van persoonsgegevens uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en uit de daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Met deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop en de reden waarom jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Bovendien informeren wij je over de rechten die je daarbij hebt. Mocht je privacy gerelateerde vragen hebben, dan kun je ons daarover op de volgende wijzen contacteren.

Telefonisch: +31(6) 38 14 92 48
Per post: Bijlestaal 48G, 1721PW Broek Op Langedijk
Per e-mail: info@sharonflowers.nl

  1. HOE KOMEN WIJ AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van je nodig om onze producten aan je te kunnen leveren en onze diensten te leveren. Wij ontvangen jouw persoonsgegevens als je de gegevens via onze Website aan ons verstrekt of via cookies. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de producten niet aan je leveren, niet met je communiceren, geen goede Website aanbieden en je ook niet informeren over onze dienstverlening.

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN? 

Wij verwerken met name de volgende categorieën persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

cook.png

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw Burger Service Nummer (BSN) en medische gegevens verwerkt. U dient deze ook niet aan ons te verstrekken. Indien u deze toch (per ongeluk) verstrekt, worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk na ontvangst verwijderd.

We gebruiken geen persoonsgegevens voor profilering of volledig geautomatiseerde beslissingen.

Je kunt bij ons alleen bestellingen plaatsen indien je ouder bent dan 16 jaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind onder de 16 jaar zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@sharonflowers.nl

Externe links

De Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites die gelinkt zijn naar of van onze website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere website te gaan. Jouw gedragingen op een website van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op de desbetreffende websites.

     3. OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? 

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst die je als klant met ons aangaat, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je nog geen overeenkomst met ons bent aangegaan, maar wel onze Website bezoekt, dan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is ook de grondslag op basis waarvan wij via cookies de Website optimaal laten functioneren.

Als klant van ons mogen wij je benaderen voor het versturen van nieuwsbrieven en kunnen wij bovendien informeren over onze producten en andere daarmee samenhangende diensten. Indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van nieuws over ons, tref je in iedere e-mail een afmeldmogelijkheid. Bovendien kun je, je kosteloos afmelden door een uitschrijvingsverzoek te sturen naar info@sharonflowers.nl.

Het intrekken van jouw toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven.

Het intrekken van jouw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien je jouw toestemming hebt ingetrokken of je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij jouw persoonsgegevens binnen vier (4) weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

 

   4. MEER INFORMATIE OVER COOKIES 

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van jouw bezoek etc. De Website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van de Website voor jou gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website voor je te optimaliseren. Wanneer je onze Website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van jouw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internetprovider aan jouw computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je kan worden geïdentificeerd. Ook kunnen jouw gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Als je voor de eerste keer onze Website bezoekt, zullen wij je vragen cookies toe te staan. Je kunt bepaalde cookies dan aan- of uitzetten of via jouw webbrowser cookies blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze Website blijven dan leesbaar.

Je kunt jouw cookievoorkeuren beheren door op de link “Cookie instellingen” op de Website te klikken en de cookie-categorieën in de pop-up in of uit te schakelen volgens jouw voorkeuren.

Mocht je besluiten jouw voorkeuren later via jouw browsersessie te wijzigen, dan kun je klikken op ‘beheer jouw toestemming’ in de eerste alinea van deze pagina. Hierdoor wordt het toestemmingsbericht opnieuw weergegeven, zodat je jouw voorkeuren kunt wijzigen of jouw toestemming volledig kunt intrekken.

Hieronder vind je een beschrijving van de cookies die op de Website worden geplaatst. Wij maken daarbij gebruik van de diensten van Google en Facebook. In de basis geldt dat de cookies kunnen worden onderverdeeld in functionele cookies (noodzakelijk voor de Website), analytische cookies (om statistieken bij te houden), social media cookies (voor het delen van content) en tracking cookies (om bezoekers te volgen). Voor het gebruik van tracking cookies (dat zijn cookies die je volgen) zullen wij echter actief toestemming aan je vragen. 

cook.png

5. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Alleen de medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, hebben toegang tot jou persoonsgegevens. 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 delen met derden. Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel delen met derden indien dat noodzakelijk is om onze diensten te leveren, voor analytische of marktdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat als wij samenwerken met derden, dan wij een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten met deze derde. Wij spreken dan met deze derden af dat zij jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen verwerken. 

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER), behoudens met Google, gevestigd in de Verenigde Staten, voor functionele en tracking doeleinden. Voor het overige geld dat als wij jouw persoonsgegevens toch doorgeven buiten de EER, wij dit alleen doen onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt. Ten aanzien van sommige niet-Europese dienstverleners die wij inschakelen kan de gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte echter niet worden uitgesloten. Wij zorgen ervoor dat dergelijke dienstverleners altijd een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

Hieronder vind je een overzicht van de derden die wij inschakelen om de producten te leveren, onze Website te hosten en onze overige diensten te kunnen verlenen:

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van shopify.Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 

 

Payment processors

shopify payments.

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van shopify payments. shopify verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. shopify behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van shopify dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. shopify bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

POST NL 

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post NL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post NL delen. Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post NL onderaannemers inschakelt, stelt Post NL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en dragen zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. De informatie die op onze Website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

8. WELKE RECHTEN HEB JE? 

Je hebt de volgende rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • Je kunt verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.

  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;

  • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

  • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen;

  • Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens via link.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via de contactgegevens bovenaan de Privacyverklaring Sharon Flowers. Wij vragen je om jouw verzoek te motiveren, te voorzien van jouw voor- en achternaam, handtekening, e-mailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten en vragen je daarbij om alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval uw Burger Service Nummer (BSN), door te strepen (bijvoorbeeld door middel van het gebruik van de KopieID-app van de rijksoverheid).

 

Je ontvangt in beginsel binnen vier (4) weken na ontvangst van jouw verzoek een reactie. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang of wanneer het voldoen aan jouw verzoek anderszins niet wettelijk verplicht is. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. 

Indien is voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

9. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze Website. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor jou van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over (bijvoorbeeld per e-mail).