Algemene voorwaarden

 1. Partijen
 2. Sharon Flowers by Alfra: Sharon Flowers, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37055526, gevestigd te Purmerend aan de Vleetstraat 14D 1446AP, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Verdere gegevens van Sharon Flowers:

Website: www.sharonflowers.nl

Email: info@sharonflowers.nl

Telefoonnummer: 06 – 38 14 92 48

Btw-identificatienummer: 804866466B02

 1. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Sharon Flowers.
 2. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
 3. Goed(eren): bloemstuk(ken) en toebehoren als onderwerp van de tussen Sharon Flowers en de Klant gesloten overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Sharon Flowers verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Sharon Flowers en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Derden die door Sharon Flowers bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. Sharon Flowers kan niet aansprakelijk worden gehouden waar gebruik wordt gemaakt van diensten van derden.
 6. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 2. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Sharon Flowers is aangegeven.
 3. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van Goederen aangegaan. Indien Sharon Flowers een beroep moet doen op deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
 4. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
 5. Alle opgaven van Sharon Flowers van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Sharon Flowers.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Sharon Flowers.
 8. De overeenkomst komt tot stand:

Bestelling via de webshop: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de bestelprocedure op de website van Sharon Flowers correct heeft doorlopen en nadat de door Sharon Flowers verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres is aangekomen.

Bestelling anders dan via de webshop: De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Sharon Flowers een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Sharon Flowers, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

 

 1. Levering/Uitvoering van de overeenkomst
 2. Sharon Flowers zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Sharon Flowers altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Indien Sharon Flowers voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Sharon Flowers de te leveren Goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat de Goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de Goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald bij Sharon Flowers.
 4. Sharon Flowers zal de Goederen gedurende één maand te rekenen vanaf het moment van de overeengekomen leverdatum in bewaring nemen. Na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn staat het Sharon Flowers vrij de Goederen te vernietigen of aan derden over te dragen.
 5. Het staat Sharon Flowers vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 6. Levering van Goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren Goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 

 1. Verbintenissen van de Klant
 2. De Klant stelt Sharon Flowers in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Sharon Flowers. Hieronder wordt onder andere begrepen:
 3. a) Er zorg voor dragen dat Sharon Flowers tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
 4. b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Sharon Flowers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
 5. c) Het op een zodanige wijze inrichten van de (werk)plaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Sharon Flowers dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
 6. d) Sharon Flowers dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel.
 7. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Sharon Flowers hieromtrent tijdig te informeren. Sharon Flowers is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
 8. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Sharon Flowers niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.
 9. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde informatie aan Sharon Flowers te verschaffen. Sharon Flowers zal deze naar zijn beste weten beoordelen en de Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Sharon Flowers is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Klant.
 10. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
 11. a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
 12. b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
 13. c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 14. Art 7:408 en 7:764 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten; tussentijdse opzegging is niet mogelijk zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen.

 

 1. Verhuur van Goederen

Specifiek voor de verhuur van Goederen gelden voorts nog de onderstaande bepalingen:

 1. Niet of te late afname door de Klant van te huren Goederen per afleveringsdatum laat de aanvang van de huurtermijn onverlet en daarmee ook de verplichtingen van de Klant – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting ten aanzien van de huurtermijnen – krachtens de overeenkomst.
 2. De Klant is verplicht de Goederen voor zover mogelijk bij aflevering te controleren op gebreken. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, worden op een voorinspectieformulier genoteerd en door beide partijen ondertekend. Indien geen voorinspectieformulier is opgemaakt, geldt het uitgangspunt dat de Goederen in perfecte, gave en onbeschadigde staat zijn afgegeven. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien op de productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt.
 3. De Klant zal als een goede beheerder voor de Goederen zorgen, waaronder, maar niet beperkt tot, een schone opslag afgeschermd van weersinvloeden, doelmatige beveiliging en uitsluitend gebruik in overeenstemming met de aard en bestemming van het Goed.
 4. Het wijzigen van de Goederen in aard of uiterlijk, waaronder het aanbrengen van versieringen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharon Flowers.
 5. Indien de Klant Goederen wenst te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat het elders kantoor gaat houden, is hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharon Flowers vereist. De Klant dient Sharon Flowers hieromtrent tijdig te informeren. Vanwege de deskundigheid van Sharon Flowers en de kwetsbaarheid van de Goederen worden bij een verplaatsing deze handelingen, tenzij anders door Sharon Flowers is aangegeven, door of namens Sharon Flowers verricht. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen voor rekening van de Klant.
 6. Het staat de Klant niet vrij de Goederen aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook.
 7. In verband met het eigendomsrecht van Sharon Flowers dient de Klant Sharon Flowers

tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer

derden beslag dreigen te leggen op de Goederen of andere rechten daarop willen doen gelden.

Indien derden ten opzichte van de Goederen rechten willen laten gelden, is de Klant verplicht deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Sharon Flowers. De Klant dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken op het eigendomsrecht van Sharon Flowers zoveel mogelijk te beperken. De eventueel hieruit

voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Klant.

 1. De Klant zal alle op de Goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de Goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.
 2. In het geval de Klant geen gebruik van de Goederen kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden die hoofdzakelijk Sharon Flowers kan worden aangerekend.
 3. Tot het tijdstip waarop de Goederen weer in de feitelijke macht van Sharon Flowers zijn, is het risico van verlies, beschadiging door of aan de Goederen of tenietgaan daarvan voor rekening van de Klant. Indien Sharon Flowers in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet vrijelijk over de Goederen kan beschikken, komt de daaruit voor Sharon Flowers voortvloeiende schade ten laste van de Klant.
 4. Zonder toestemming van Sharon Flowers is de Klant niet gerechtigd om de Goederen voortijdig te retourneren. Sharon Flowers is niet verplicht om de Goederen eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij voortijdige retournering van de goederen heeft de Klant geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 5. Tenzij anders overeengekomen is de Klant zelf verantwoordelijk voor de retournering van de Goederen bij Sharon Flowers. Indien de Klant de Goederen met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd aflevert na beëindiging van de overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de Klant aan Sharon Flowers een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van Sharon Flowers om de daadwerkelijk geleden schade op de Klant te verhalen.
 6. Terstond na beëindiging van de overeenkomst zal de Klant de Goederen op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, afleveren aan Sharon Flowers of een door Sharon Flowers aangewezen persoon op het door Sharon Flowers aan te geven tijdstip en adres.
 7. Indien de Goederen bij inname in afwijkende staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, en met inachtneming van de ouderdom van de Goederen, mag worden verwacht, is Sharon Flowers gerechtigd de waardevermindering die hieruit voortvloeit aan de Klant in rekening te brengen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Het eigendom van de verkochte Goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Sharon Flowers verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de Goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 4. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Sharon Flowers tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, Goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 5. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Sharon Flowers alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Sharon Flowers weer onbezwaard over de geleverde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Sharon Flowers de Goederen op kosten van de Klant retour te zenden.

 

 1. Herroepingsrecht
 2. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 3. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in het geval dat het de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben betreft, zoals bloemen. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen.
 4. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed fysiek in bezit krijgt.
 5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Sharon Flowers, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze linkis te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
 6. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 7. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Sharon Flowers geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sharon Flowers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Sharon Flowers terug. Sharon Flowers betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 8. Sharon Flowers is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de Goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Sharon Flowers zal de Goederen afhalen of de Consument dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Sharon Flowers heeft medegedeeld, aan Sharon Flowers retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit van de Goederen. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 3 dagen na levering of nadat zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Sharon Flowers hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Sharon Flowers het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Sharon Flowers omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
 7. Mocht Sharon Flowers onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Sharon Flowers gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
 8. Aansprakelijkheid van Sharon Flowers reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Sharon Flowers tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

 

 1. Prijzen en betaling
 2. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 7 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Sharon Flowers is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Sharon Flowers terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sharon Flowers is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst
 2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, zoals de verhuur van (zijde)bloemstukken, kunnen door de Klant die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% (een kwart) van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden.
 3. De Klant heeft het recht de overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, op ieder moment te beëindigen. Bij eenzijdige beëindiging is de Klant tenminste de in dit artikel genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Sharon Flowers kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Sharon Flowers de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
 4. Annulering van een opdracht kan door de Klant tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 25% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen is de Klant tenminste 75% van de hoofdsom verschuldigd.
 5. De uitvoering van de opdracht kan door de Klant tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% opslag verschuldigd. Als na de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de Klant naast de verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3, verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerstgeplande uitvoeringsdatum.
 6. Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door Sharon Flowers ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
 7. Sharon Flowers heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
 8. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Sharon Flowers verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is de Klant een evenredig deel, vast te stellen door Sharon Flowers, van de totale geldsom verschuldigd.
 9. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van Sharon Flowers alle benodigde medewerking leveren waardoor Sharon Flowers weer onbezwaard over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan beschikken.

 

 1. Privacy
 2. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Sharon Flowers opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 
 3. De site van Sharon Flowers kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Sharon Flowers is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

 

 1. Overmacht
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sharon Flowers geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, ziekte en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Sharon Flowers opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Sharon Flowers onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Sharon Flowers bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Sharon Flowers bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

 1. Intellectueel eigendomsrechten
 2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Sharon Flowers zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Sharon Flowers of waarvan Sharon Flowers het exclusieve gebruiksrecht in Nederland heeft. Deze merkrechten mogen zonder voorafgaande toestemming van Sharon Flowers niet worden gebruikt.
 3. Wanneer de Klant zelf een ontwerp maakt of Sharon Flowers de opdracht geeft een specifiek ontwerp te maken, gaat Sharon Flowers ervan uit dat Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat Klant, indien zij (beeld)merk, afbeelding, logo of foto upload, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke eigenaar. Sharon Flowers gaat ervan uit dat geüploade/verstrekte (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Sharon Flowers hieromtrent.

 

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Sharon Flowers is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Sharon Flowers.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sharon Flowers valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sharon Flowers valt.

 

ã Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies www.bleijerveldjuridischadvies.nl